Vásárolj akár 1 darab terméket! Emblémázás nélkül magánszemélyként!

Általános Szerződési Feltételek

1. SZERZŐDÉSES PARTNER, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), és a kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő Végfelhasználó (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A Felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF egyaránt érvényes a Szolgáltató által üzemeltett Honlapon és Webáruházon (továbbiakban: Honlap, Webáruház) keresztül történő elektronikus értékesítésre, valamint az e-mail útján vagy személyesen létrejött értékesítésre egyaránt.

Szolgáltató adatai

Cégnév (rövidített): XMX KFT.
Székhely és levelezési cím: 7251 Kapospula, Jókai utca 1
Cégjegyzékszám: 26680815-2-17
Adószám: 26680815-2-17
Elektronikus elérhetőség: hello@xemblemazas.hu

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2019. augusztus 27., rendelkezéseivalamennyi Végfelhasználó Ügyfélre vonatkoznak, akiknek a Szolgáltató termékeket értékesít vagy szolgáltatást nyújt. Az Ügyfél saját általános szerződési feltételei – ellenkező megállapodás hiányában - nem alkalmazhatóak. Jelen ÁSZF kiterjed a Magyarországon nyújtott minden kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató nyújt. A piaconként eltérő speciális rendelkezéseket az ÁSZF külön szabályozza.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit annakátolvasása után megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, melynek tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Szolgáltató honlapján (www.andapresent.hu) folyamatosanelérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatályba lépés napját.

 

Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

12084230-2-42

 

+36-1/210-0758

1

2. FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház a Szolgáltató által üzemeltett, a Szolgáltató által meghatározott tartalommal rendelkező Honlap. A SzolgáltatóWebáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, email vagy az internet terheltségéből, meghibásodásából vagy a nem megfelelő működésből adódnak.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon illetve a katalógusokban megjelenő szövegek, cikkek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (továbbiakban: Tartalmi elemek) a Szolgáltató tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Szolgáltató jogosult.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi elemeket csak aSzolgáltató előzetes írásbeli engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni. A Tartalmi elemek továbbítása, közzététele, egyéb módon történő felhasználása, kizárólag a Szolgáltató Viszonteladó partnerei számára, saját marketing tevékenysége során, viszonteladás céljára, illetve annak érdekében engedélyezett.

Az Ügyfél különösen tudomásul veszi, hogy a Tartalmi elemek, valamint jelenÁSZF részben, vagy egészben történő másolása, áthelyezése, módosítása, elektronikus úton történő tárolása, terjesztése tilos. A forrás megjelölése nélküli felhasználás jogellenes felhasználásnak, egyben jogsértésnek minősül.

A Szolgáltató kizárólagos tulajdonosa a www.andapresent.hu és awww.andapresent.com Honlapoknak, melyeken Webáruház is üzemel.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruházat és a Honlapot kizárólag saját felelősségre használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap vagy a Webáruház használata során semmilyen, az Ügyfelet ért vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben, afelhasználás során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon, vagy ennek gyanúját kelti, a Szolgáltató köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltató a Webáruház üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembe vételével jár el. Ha a Webáruház felhasználása az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, az Ügyfelet ebből ért kárért a Szolgáltató nemtartozik felelősséggel.

 

2

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS

Jelen ÁSZF pontjaiban foglalt rendelkezések a Felek által kötött valamennyi szerződésre vonatkoznak. A Felek között létrejött szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi jelen ÁSZF, melyet az Ügyfél feltétel nélkül elfogad. Aszerződések alapján a Szolgáltató a tulajdonában álló egy vagy több Termék vagy Szolgáltatás (továbbiakban: Termék(ek)) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át az Ügyfélre. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket az Ügyfélnek adásvétel keretében értékesíteni. A Szolgáltató továbbá nyilatkozik, hogy aTermékek nem képezik harmadik fél tulajdonát, per-, teher- és igénymentes ingóságok.

A Termékek katalógusban szereplő tulajdonságai tájékoztató jellegűek, a tényleges, aktuális tulajdonságok tekintetében a Webáruházban feltüntetett adatok irányadók.
Az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlapon illetve a katalógusokban feltüntetettTermékekhez kapcsolódó adatok és fényképek illusztrációk, melytől a valós Termék színében, méretében vagy részleteiben eltérhet. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a Honlapon szereplő Termékek adatainak naprakész frissítésére,ugyanakkor fenntartja magának a jogot ezen adatok módosítására.

A Szolgáltató jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amely a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Szolgáltató tulajdonát.
A szerződéskötés nyelve magyar. A Felek egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozatot kizárólag írásban jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nemminősülnek jognyilatkozatoknak.

A Felek elektronikus úton vagy a Honlapon található Webáruházon keresztül kötik meg a Szerződést, melyre, a kereskedelmi képviselőnek írásban benyújtott regisztrációs kérelem, Szolgáltató általi jóváhagyását követően kerülhet sor.
A Szerződés tárgyát különböző Termékek és Szolgáltatások képezik, melyeket vételár ellenében lehet megvásárolni. A Webáruházban feltüntetett vételár a beállított pénznem szerint értendő nettó ár. A vásárlás végösszege – bruttó ár –a rendelés véglegesítésekor látható.

A vételár a csomagolás költségét tartalmazza, erre a Szolgáltató nem számít fel külön díjat. Ha a szállítandó csomag mérete eléri a raklap méretet, akkor a Szolgáltató a szállításhoz szükséges EUR raklapot szintén díjmentesen biztosítja.Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem végez szállítási szolgáltatást, kizárólag szállítási partnercégeket és futárszolgálatot alkalmaz (továbbiakbanSzállítási partner) a rendelések Ügyfélhez történő eljuttatásához.

A Szolgáltató kizárólag a megrendelt termék Szállítási partnernek történő átadásra vállal felelősséget.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult a Vételár módosítására, melyet a Webáruházban tüntet fel. A Szolgáltató nem jogosult avételár módosítására abban az esetben, ha azt az Ügyfélnek már elektronikus

 

3

formában írásban visszaigazolta – azonban az ajánlat érvényességi idejét kikötheti.

4. ELÁLLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Ügyfélnek a szerződés teljesítésétől, tehát legkésőbb a kiszállítástól számított 14 napig joga van elállni a szerződéstől, kizárólag 30.000 Ft-ot meghaladó összértékű rendelés esetén. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja,hogy a Megrendelt terméket ebben az esetben saját költségén kell visszaszállítania a Szolgáltatóhoz, hiánytalan mennyiségben és eredeti állapotban. A Szolgáltatónál felmerült logisztikai és szállítási költséget az Ügyfél köteles megtéríteni. Abban az esetben, ha a Szolgáltatóhoz hiányosan vagy sérülten érkezik vissza a Megrendelés, úgy a Szolgáltató azt nem köteles átvenni. Termék visszavétele kizárólag írásban, a kereskedelmi képviselőnek küldött e-mail útján kérhető, az alábbi adatok, információk feltüntetésével:

▪ rendelésszám
▪ cikkszám, mennyiség
▪ visszaküldés indokolása

A visszaküldött Megrendeléshez az Ügyfélnek csatolnia kell a Szállítólevelet is. ASzolgáltató kizárólag nyitvatartási időben és a Harbor parkban található telephelyén (Anda Present Kft. Harbor Park 1225 Budapest, Campona u. 1. „DC6” épület) vesz vissza lemondott rendeléseket.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
Ügyfél részéről elállásnak kizárólag a rendelés visszaigazolásáig van helye, azalábbi Termékek esetén:

 • ▪  Egyedi rendelésre – különösen, de nem kizárólagosan nyomtatás, emblémázás, logózás, grafikai tervezés – készült,

 • ▪  textil,

 • ▪  naptár,

 • ▪  élelmiszer, Spirit termékcsalád,

 • ▪  valamint „BIG SALE” kiárusítás keretében vásárolt Termékek.

  A Szolgáltató szerződéstől való elállást – azaz Termék visszavételét - kizárólag a kereskedelmi képviselőnek küldött indokolt, írásbeli kérelem jóváhagyását követően fogad el, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a kérelem elutasítására.

  Amennyiben a Szolgáltató jóváhagyja az Ügyfél elállásra vonatkozó kérelmét, a megrendeléskor kiszámlázott összeg 20%-át számítja fel kezelési költségként.
  A Szolgáltató jogosult a Termék kiszállításáig a Szerződéses jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szolgáltató beszállítói nem tudták a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a rendelt Terméket. A Szolgáltató nem köteles megindokolni az elállás okát. Abban az esetben, ha az Ügyfél már megfizette a vételárat, akkor azt Szolgáltató visszafizeti az Ügyfél részére. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelés teljesítése

 

4

során, előtt vagy után sem kötelezheti a Szolgáltatót kötbér megfizetésére, kivéve, ha a Felek ebben külön szerződés keretein belül megállapodtak.

A termék átvételekor a Szolgáltató az Ügyfél részére készpénzes vásárlás igazolására papír alapú számlát állít ki.

Amennyiben az Ügyfél a számla kiállításától számított 8 napon belül nem nyújtbe a számla összegére vonatkozó indokolással ellátott írásbeli panaszt, úgy aztjóváhagyottnak kell tekinteni.

Felek megállapodnak, hogy ha az Ügyfél a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt az Ügyfél haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé írásban (email útján, rendelésszámra hivatkozással).

A Szolgáltatónak jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a csőd-, felszámolás- vagyvégelszámolás alatt álló jogi személy Ügyfél által történő rendelés.

5. REGISZTRÁCIÓ, MEGRENDELÉS

A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontbanfoglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Szolgáltatót a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval van lehetőség. Aregisztráció, a kereskedelmi képviselőnek benyújtott regisztrációs kérelem útján történik. A regisztráció során megadott adatokat - a cégadatok, az e-mail és az elsődleges szállítási cím kivételével - az Ügyfél a rendelés leadásáig bármikor megváltoztathatja, módosíthatja. Új - a regisztrációkor megadott elsődleges szállítási címtől eltérő – szállítási cím megadása esetén, az Ügyfél rendelés leadása előtt köteles egyeztetni a kereskedelmi képviselővel. Az Ügyfél a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a vásárlói kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után véglegesítheti (továbbiakban: Megrendelés).

A Megrendelés feldolgozásához az Ügyfél köteles megadni a Szolgáltató által kértadatokat.
Az Ügyfél a Webáruházon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte éselfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelenhozzájárulás visszavonásához a Szolgáltatónak írt írásbeli nyilatkozat megküldése szükséges. Elektronikus előleg bekérő számlát csak azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató, akik nem készpénzben fizetnek.

 

5

Az Ügyfél jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a kereskedelmi képviselőnek küldött erre vonatkozó írásbeli kérelemmel tehet meg.
Az Ügyfél köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. Az Ügyfél által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

Az Ügyfél a megrendelés során megadhatja a szállítási módot (továbbiakban:Szállítási mód).

A Szolgáltató a beérkezett Megrendelést elektronikus úton 1 munkanapon belül visszaigazolja, az Ügyfél által megadott elektronikus elérhetőségen.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A Szolgáltató a Szerződéseket egyedi azonosító számmal látja el (továbbiakbanRendelésszám), és ez alapján rögzíti. A Rendelésszám megtalálható a későbbiekben a Szállítólevélen és a Számlán is. Az Ügyfél elfogadja, hogy a későbbi kommunikáció során Szolgáltató által használt Rendelésszám alapján azonosítják a megrendeléseket.

Az Ügyfél a Termékek emailben vagy személyesen történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF pontjaiban meghatározott valamennyi adatát, illetve arendelni kívánt Termékek azonosításához szükséges adatokat megadni. A Szolgáltató az Ügyfél rendelését 1 munkanapon belül elektronikus formábanvisszaigazolja. Ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot nem bocsátotta hiánytalanul a Szolgáltató rendelkezésére, a Szolgáltató jogosult azÜgyfelet 24 órán belül az adatok pótlására írásban felszólítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles az Ügyfél rendelését elfogadni, különösen abban az esetben, ha a szükséges adatok határidőre nem állnak rendelkezésre.

Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció soránmegadott adataihoz jogosulatlan harmadik személy hozzájutott, köteles haladéktalanul jelezni azt a Szolgáltató felé.

6. MAGYAR VÉGFELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ KERESKEDELMI SZABÁLYOZÁSOK

Abban az esetben, ha az Ügyfél adott napon 10:30-ig leadja a rendelését, a Szolgáltató vállalja, hogy még aznap átadja a rendelést a Szállítási partnernek – feltéve, ha rendelt termék maradéktalanul készleten van és nem tartalmaz emblémázási szolgáltatást. Ha a rendelés a fenti időpont után érkezik a Szolgáltatóhoz, adott napon 16:30-ig bezáróan, akkor a következő munkanapon történik az átadás.

Ha a megrendelt termék nincs készleten, vagy emblémázási szolgáltatást tartalmaz, akkor a teljesítési határidőről a Szolgáltató kereskedelmi képviselője ad tájékoztatást.
A Megrendelés átvétele történhet személyesen is a Szolgáltató átvételi pontjain.Átvételi pontok:

1.) Cím: 7251, Kapospula, Jókai utca 1, - XMX Kft

A Harbor Park területén munkanapokon 10:00-12:00-ig, illetve délután 14:00- 16:00-ig, míg a Központi irodában munkanapokon 11:00-16:00 óráig lehet avisszaigazolt rendeléseket átvenni.
A Központi irodában kizárólag kisebb térfogatú Megrendelések átvételére van lehetőség, 1⁄4 raklapnyi mennyiségig, rendelésenként. Az ezt meghaladó méretű rendeléseket kizárólag a Harbor Parkban tudja a Szolgáltató átadni.

A Megrendelés fizetése történhet készpénzben, utánvéttel és banki átutalással is. A Szolgáltatónál nem elérhető a bankkártyával történő fizetés.

A Megrendelést lehetőség van utánvéttel, készpénzben a futárszolgálatnál is fizetni, azonban ezt a fizetési módot a megrendelés leadásakor előre kell jelezni a Szolgáltató felé. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a vételárat a futárnak az átvétel időpontjában kell megfizetnie.

Az Ügyfél a Termék átvételét követően késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy annak minősége, mennyisége megfelelő-e.

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az Atradius Hitelbiztosítóval áll kapcsolatban az üzleti kockázatértékelés megállapítására. A hitelbiztosító által kockázatosnak ítélt Ügyfél rendelését a Szolgáltató nem köteles teljesíteni. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a hitelbiztosító partner kockázatosnak ítéli a vállalkozását, abban az esetben a Szolgáltató megtagadhatja a rendelések teljesítését. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a hitelbiztosító partner fizetésképtelennek ítéli a vállalkozását, abban az esetben a Szolgáltató korlátozhatja a fizetési lehetőségeket. A hitelbiztosító értékeléséről a Szolgáltató kereskedelmi képviselője ad tájékoztatást.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az átvételt megelőző banki átutalás esetén a Szolgáltató kizárólag akkor köteles szállítani, ha a Szolgáltató bankszámláján megtörtént a jóváírás.

 

7

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Termékek tulajdonjogát a Szolgáltató avételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít termékminta rendelésére. A termékminta költsége a mindenkori kereskedelmi ár. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatónak – egyéb kereskedelmi megállapodás hiányában - nem áll módjában ingyenes termékmintát biztosítani. Termékminta kizárólag a Szolgáltató raktárkészletéből kérhető, rendelkezésre állásról a Webáruház ad tájékoztatást.

7. TERMÉK NYOMTATÁS, EMBLÉMÁZÁS, LOGÓZÁS, GRAFIKAI TERVEZÉS

Webáruházon keresztül történő rendelés esetén az Ügyfél online látványtervet készíthet. A látványterv Ügyfél általi véglegesítését követően a Szolgáltató avéglegesített látványterv alapján készíti el a Terméket. Az online véglegesített látványtervről a Szolgáltató visszaigazolást nem küld.

A Szolgáltató az általa értékesített termékek nyomtatási szolgáltatása esetén azÜgyfél kérésére egyedi bemutató grafikát (továbbiakban Látványterv) készít. A Látványterv bemutatja, hogy az Ügyfél által rendelt nyomtatási szolgáltatás miként jelenik meg az Ügyfél által rendelt Terméken.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Látványterv kizárólag a Szolgáltató saját termékérekérhető, és kizárólag vásárlási szándékkal. A Szolgáltató idegen termékre nem köteles Látványtervet készíteni.
A Látványterv az Ügyfél igényei szerint és a technológiai előírások betartásával készül. Az első Látványterv készítése és az első módosítás elvégzése díjmentes szolgáltatás. Az ezen felüli kérések teljesítéséért a Szolgáltató grafikai díjat számolhat fel, melyről a kereskedelmi képviselő ad tájékoztatást.

Az első Látványtervet a Szolgáltató a megrendeléstől számított 1 munkanaponbelül elkészíti, azonban lehetőség van gyorsított ügyintésére is (12 illetve 2 óra), amiért a Szolgáltató grafikai díjat számolhat fel.
A Látványterv készítéshez és a nyomtatási szolgáltatás kivitelezéséhez a Szolgáltatónak az alábbi grafikai anyagokra van szüksége, technológiánként:

Tamponnyomás: vektorgrafikus logó (AI, EPS, PDF, CDR formátum) Szitanyomás: vektorgrafikus logó (AI, EPS, PDF, CDR formátum) Transzfer nyomás: vektorgrafikus logó (AI, EPS, PDF, CDR formátum) Gravírozás: vektorgrafikus logó (AI, EPS, PDF, CDR formátum) Kerámia égetés: vektorgrafikus logó (AI, EPS, PDF, CDR formátum) Hímzés: vektorgrafikus logó (AI, EPS, PDF, CDR formátum)

Digitális nyomtatási eljárások: vektorgrafikus logó (AI, EPS, PDF, CDR formátum) vagy nagyfelbontású kép fájl (legalább 300DPI minőségben)

Abban az esetben, ha az Ügyfél nem tudja a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani a 7.6 pontban leírt pontos és méretarányos grafikai anyagot, a Szolgáltató

 

8

grafikai díjat számolhat fel az embléma megrajzolásáért vagy szerkesztéséért. Afelmerülő költségekről és határidőről a kereskedelmi képviselő ad tájékoztatást. Az grafikai díjért készített grafikai anyagot a Szolgáltató elektronikus formában átadja az Ügyfélnek, későbbi felhasználásra.

A Szolgáltató egyes emblémázási szolgáltatásokhoz technikai költséget számíthatfel. A technikai költség tartalmazza az adott gép beállítási díját, a szükséges nyomóformák és klisék díját, valamint a filmköltséget. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyomóformák, sziták, klisék és filmek – ellenkező megállapodás hiányában - a Szolgáltató tulajdonában maradnak,azokat a Szolgáltató legfeljebb 2 évig tárolja. Ezen határidőn belül - ugyanazontermékre, azonos technológiával - történő utánrendelés esetén újra felhasználhatók.

Az emblémázási nyomtatási szolgáltatások az Ügyfél által elfogadott Látványterv alapján készülnek. Az Ügyfél tehát tudomásul veszi és elfogadja, hogy azelektronikus úton küldött Látványterven szereplő grafika alapján valósul meg a nyomtatás.

A látványterven szereplő szín, méret és elhelyezés csak tájékoztató jellegű. A Szolgáltató a lehető legjobban próbálja illusztrálni, hogy a nyomtatási folyamat végére milyen végeredmény készül, azonban ezt a valós körülmények befolyásolhatják. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Látványterven szereplő szín, méret és elhelyezés a gyártás során maximum 10%-os mértékben módosulhat.

A teljes darabszám nyomtatása előtt lehetőség van mintanyomat készítésére. Minden mintadarabból két példány készül, az egyik az Ügyfélhez kerül, a másik a nyomdaüzemben marad. A minta elfogadásakor a Szolgáltatónál maradt minta alapján történik az emblémázás. Az Ügyfélhez kiküldött minta a teljes megrendelt mennyiség részét képezi. A minta készítéséért a Szolgáltató mintakészítési díjat számol fel, melyről, illetve a mintaküldés költségéről a azEmblémázási árlista, illetve a kereskedelmi képviselő nyújt tájékoztatást. Mintakészítés esetén a Szolgáltató vállalja, hogy az elfogadott minta szerintiszínben, méretben és elhelyezésben gyártja le a teljes megrendelt mennyiséget.

Az Ügyfélnek lehetősége van elektronikus úton fotót kérni a rendelés első darabjának nyomtatásakor. A Szolgáltató az első nyomtatott terméket lefényképezi, és emailen küldi el az Ügyfélnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fénykép készítését követően a gyártás folytatódik, a Szolgáltató nem vár az Ügyfél visszajelzésére. A fényképkészítés ingyenes.

A termék nyomtatásához a terméket a Szolgáltatónak ki kell vennie az eredeti csomagolásából. Egyes csomagolóanyagok a termék kibontásakor sérülhetnek. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató nem pótolja az ilyen módon sérült csomagolóanyagot, továbbá azt, hogy nyomtatást követően a kész Termékek nem kerülnek vissza az eredeti csomagolásba.

Az emblémázási nyomtatási szolgáltatásokról a Webáruház ad tájékoztatást. Nem minden termékhez rendelhető minden típusú szolgáltatás. Az egyes emblémázási technológiák szín, méret és elhelyezést korlátozó tulajdonságairól a kereskedelmi képviselő, illetve a Webáruház nyújt tájékoztatást.

 

9

Az egyes emblémázási szolgáltatások vállalási határideje a Szolgáltató aktuális kapacitásának függvénye, melyről minden esetben a kereskedelmi képviselő ad tájékoztatást.

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Az Ügyfél, a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét, azokért a hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

Nem tartozik kellékszavatosság alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel. Ide sorolható többek között:

 • -  szakszerűtlen üzembe helyezés,

 • -  szakszerűtlen üzemeltetés,

 • -  rendeltetésellenes használat (nem a használati útmutató szerint),

 • -  helytelen szállítás,

 • -  helytelen tárolás,

 • -  Ügyfél vagy Harmadik fél által elvégzett termék-nyomtatás, emblémázás,

  logózás,

 • -  bármilyen eredetű rongálás,

 • -  elemi kár, természeti csapás,

 • -  vis major helyzet.
  Az Ügyfél kérhet javítást vagy cserét is, kivéve, ha ezek közül valamelyik igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az Ügyfél kérhet továbbá arányos árleszállítást, a hibát a Szolgáltató költségére javíttathatja vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a javítást, cserét nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni vagy ha az Ügyfélnek a javításhoz vagy a cseréhez fűződő érdeke megszűnt.
  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni aSzolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.
  Az Ügyfél kizárólag közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  Az Ügyfélnek tehát a szerződés teljesítésétől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.
  A javítást vagy cserét – a Termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

10

9. EGYÉB PANASZ, REKLAMÁCIÓ

Amennyiben az Ügyfél a Terméket nem érintő egyéb, a megrendelésben foglaltaktól való – számlázással kapcsolatos, mennyiségbeli stb. – eltérést tapasztal, azt a Termék kézbesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban,indokolással ellátva köteles jelezni a kereskedelmi kapcsolattartónak.

10. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

Az Ügyfél a Termék kézbesítését követően köteles ellenőrizni, hogy a Termék megfelel- e a Megrendelésben előírtaknak. Amennyiben az Ügyfél a Megrendelésben előírtaktól való eltérést tapasztal, akkor ezt, a kézbesítést követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban, a rendelésszám, a konkrét indokolás - és az azt alátámasztó fotók -megjelölésével köteles jelezni kereskedelmi képviselője felé.

A Szolgáltató, a reklamáció beérkezésétől számított kétmunkanapon belül aztkivizsgálja, majd az eredményről írásban értesíti az Ügyfelet.

Miután az Ügyfél továbbította panaszát a Szolgáltatónak,köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóvala panasz megalapozottságának vizsgálatában. Ha areklamáció alaptalannak bizonyul, a vizsgálat költségeit az Ügyfél köteles viselni.

Ha a Szolgáltató megállapította a hibát vagy hiányosságot, amelyről az Ügyfél kellő időn belül értesítette, a Szolgáltatónak saját belátása szerint:

▪ ki kell cserélnie a hibás Termékeket, vagy
▪ a hiányzó Termékeket le kell szállítania, vagy▪ a vételárat arányosan leszállítania, vagy
▪ a teljes összeget vissza kell fizetnie.

Abban az esetben, ha Szolgáltató úgy dönt, hogy a vételárat teljes egészében vagyrészben jóváírja vagy visszatéríti, az Ügyfél előszörköteles visszajuttatni a hibás Termékeket a Szolgáltatónak. A Szolgáltatónak csak a már visszajuttatott Termékek vonatkozásában áll módjában jóváírást teljesíteni, a Termékek értékének erejéig

Az Ügyfél semmilyen körülmények között sem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, ha a Termékeket szállítást követően teljesen vagy részben felhasználták, kezelték,feldolgozták, vagy egyébként módosították – így különösen, de nem kizárólagosan emblémázták.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Valamennyi, a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződésre a magyar jogalkalmazandó.

11

A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog irányadó, így különösen:

▪ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
▪ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Magyarország Polgári Perrendtartásának általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél aWeboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

XMX Kft., mint Szolgáltató


Kaposvár, 2019. augusztus 27.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDxemblemazas.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentxemblemazas.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountxemblemazas.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év
cartIDxemblemazas.huA kosár tartalmának megőrzéséhez használt süti, mely két látogatás között is megőrzi a kosárban lévő termékeket.30 nap

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gaxemblemazas.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidxemblemazas.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*xemblemazas.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_fbpxemblemazas.huA Facebook Pixel által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez, hogy hirdetéseink a megfelelő célközönséget érjék el.3 hónap
Fel

Kosár

Az Ön kosara üres.